Hem

 

Praktiskt - Så går det till

 

Naturreservatet

 

Planerade vandringar - Bokning

 

Smakorientering

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturreservatet - Biskopstorp

 

Våra ordinarie vandringar äger rum i naturreservatet "Biskopstorp" vid Kvibille utanför Halmstad. Det består av artrika gammelskogar (så kallade nyckelbiotoper med rödlistade arter). Tillsammans med reservatet "Vapnö mosse" uppnår det till ca. 1100 ha.

De planterade granskogar som finns i området kommer att avvecklas successivt och på sikt ersättas av ädellövskog. Detta ger möjligheter för nyckelbiotopernas djur och växter att sprida sig och fortleva på lång sikt. Projektet är en av de största satsningar på skogsreservat i södra Sverige och står för ett stort mått av nytänkande och framsynthet.

Förhoppningarna är att området utvecklas till en Noaks ark där en del av de hotade västsvenska arterna får en fristad.

 

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lst.se/halland/amnen/Naturvard/naturreservat/halmstad/blivandebiskopstorp/

 

Smakrundan • info@smakrundan.se

www.smakrundan.se